Criteria Jeugdprojectprijs 2017

 1. Het project dient gericht te zijn op groep(en) Apeldoornse jongeren van alle gezindten, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken tijdens hun groei- en wordingsproces van peuter tot jong volwassene.
 2. Vanouds bekommert de stichting zich om de verzorging van Hervormde (nu, na de kerkenfusie: Protestantse) meisjeswezen. Projectaspecten in deze richting kunnen worden meegewogen, maar ze vormen geen bindende voorwaarden.
 3. Het project kan een volledig nieuw initiatief betreffen, maar het kan ook gaan om een lopend project met vernieuwende elementen.
 4. Het project dient zich (bij voorkeur) uit te strekken over meerdere jaren.
 5. Het project dient een positieve uitstraling en een breed draagvlak te hebben.
 6. Het project kan betrekking hebben op verschillende terreinen, zoals maatschappelijk, sociaal, psychologisch, sportief, educatief, onderwijskundig, kunstzinnig, kerkelijk, de gezondheid betreffend, of een combinatie van deze terreinen.
 7. Het project moet gericht zijn op jongeren in een leeftijd tot 18 jaar.
 8. Het project dient duidelijk omschreven te worden met motivatie, doelstelling en financiële onderbouwing in maximaal drie A-viertjes. Bij voorkeur dient het project voorzien te zijn van referenties. Deze referenties dienen betrekking te hebben op het ingediende project en/of eerdere projecten.
 9. Het project dient in de toekomst over financiële draagkracht te beschikken.
 10. Het ingediende project moet naar het inzicht van het bestuur een kans van slagen hebben.
 11. Het ingediende project dient vóór 1 augustus 2017 en uitsluitend per E-mail door het bestuur van de Stichting Meisjesweeshuis der Hervormde gemeente van Apeldoorn en Het Loo te zijn ontvangen.
 12. De beslissing tot het toekennen van de prijs komt uitsluitend toe aan het bestuur van de Stichting Meisjesweeshuis der Hervormde gemeente van Apeldoorn en Het Loo. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs, aangewezen door het bestuur, zonder dat het bestuur op welke wijze dan ook aan dat advies is gebonden.
 13. Het bestuur kan besluiten de prijs niet toe te kennen indien de kwaliteit van de ingediende projecten onvoldoende geacht wordt.
 14. Over de uitslag van de Jeugdprojectprijs en de daarbij gemaakte afwegingen wordt door het bestuur naar buiten toe niet gecommuniceerd.
 15. Het maximale bedrag, toe te kennen aan een project, is € 100.000. Dit bedrag kan ook, in een door het bestuur vast te stellen verhouding, worden verdeeld over meerdere projecten.
 16. Over het project dient twee maal schriftelijk te worden gerapporteerd, ten eerste één jaar na toekenning, en ten tweede bij beëindiging van het project.
 17. De jeugdprojectprijs wordt in twee fasen uitgekeerd. Het eerste deel wordt uitgekeerd bij toekenning van de prijs. Eerst na goedkeuring van de eerste rapportage door het bestuur van de Stichting Meisjesweeshuis wordt het tweede deel uitgekeerd.
 18. Wanneer het project binnen één jaar niet is gestart, vervalt de uitkering van het tweede gedeelte van de Jeugdprojectprijs.